Протидія булінгу

Алгоритм реагування у випадку виявлення булінгу

Алгоритм реагування у випадку виявлення булінгу (цькуванню)

в КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Таганчанської сільської ради Черкаської області та відокремлених (структурних) підрозділів

1. Керівник закладу освіти:

· відповіднодо порядкуподання та розглядуприймає заяви про випадкибулінгу;

· у разінеобхідностіорганізовуєнаданняневідкладноїмедичної, психологічної та іншихвидівдопомогидитині, яка постраждалавіджорстокогоповодження;

2. У деньподання заяви видається наказ по закладу освіти про проведеннярозслідуванняізвизначеннямуповноваженихосіб.

3. Створюєтьсякомісія з розглядувипадківбулінгу (цькування) (далі – Комісія) зі складу педагогічнихпрацівників (у тому числісоціальний педагог), батьківпостраждалого та булера, керівника закладу освіти та скликаєтьсязасідання.

4. Комісіяорганізовуєоб’єктивнийрозгляд заяви та приймаєвідповіднерішення:

– якщоКомісіявизнає, щоцебувбулінг (цькування), а не одноразовийконфліктчи сварка, тобтовідповіднідіїносятьсистемний характер, то керівник закладу протягом дня повинен повідомити про цеуповноваженіпідрозділиорганівНаціональноїполіціїУкраїни (ювенальна превенція) та Службу у справахдітей;

– якщоКомісія не кваліфікуєвипадок як булінг (цькування), а постраждалий не згоден з цим, то вінможеодразузвернутись до органівНаціональноїполіції Україниіззаявою.

5. РішенняКомісіїреєструються в окремомужурналі, зберігаються в паперовомувигляді з оригіналамипідписівусіхчленівКомісії.

6. Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачізобов’язанівиконуватирішення та рекомендаціїкомісії з розглядувипадківбулінгу (цькування) в закладіосвіти.

7. Соціальний педагог школи проводить роботу ізздобувачамиосвіти, які вчинили булінг (цькування), стали йогосвідкамиабопостраждаливідбулінгу (цькування).

В.о. директора В.В. Прудка

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу

Уповноважена особа закладу освітиз питань

попередження насильства та булінгу–соціальний педагог школи Жорняк Надія Леонідівна

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

на нараді при директорі

20.09.2019 р.

Порядок подання та розглядузаяв

про випадки булінгу (цькування) в

КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Таганчанської сільської ради Черкаської області» та відокремлених (структурних) підрозділах

 1. З метою створеннябезпечногоосвітньогосередовища в закладіосвітиздобувачівосвітипедагогічніпрацівники, батьки та іншіучасникиосвітньогопроцесузобов’язаніповідомлятикерівника закладу про випадкибулінгу, учасникамиабосвідкамиякого вони стали, абопідозрюють про йоговчинення по відношенню до іншихосіб за зовнішнімиознаками, або про якіотрималидостовірнуінформаціювідіншихосіб.
 2. Заяваподаєтьсякерівнику закладу освітивідповідно до Закону України «Про зверненнягромадян».
 3. Керівник закладу освітирозглядаєзаяву в день їїподання та видаєрішення про проведеннярозслідуванняізвизначеннямуповноваженихосіб.
 4. Проводиться повне та неупередженерозслідуваннящодовипадківбулінгу (цькування) з залученнямосібвідякихотрималиінформацію.
 5. Керівник закладу освіти для прийняттярішення за результатами розслідуваннястворює наказом комісію з розглядувипадківбулінгу (цькування) та скликаєзасідання. До складукомісіївходятьпедагогічніпрацівники (у тому числісоціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник закладу та іншізацікавлені особи для прийняттярішення за результатами розслідування та виконаннявідповіднихзаходівреагування.
 6. Комісіяорганізовуєоб’єктивнийрозгляд заяви та приймаєвідповіднерішення:

– якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять системний характер, то керівник закладу протягом дня повинен повідомити про це уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна превенція) та Службу у справах дітей;

– якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згоден з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою.

7. Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

8. Здобувачосвітиможезвернутися на:

· гарячулінію ГО «Ла Страда - Україна» з протидіїнасильству в сім’їабоіззахисту прав дітей;

· до соціальноїслужби з питаньсім’ї, дітей та молоді;

· НаціональноїполіціїУкраїни;

· Центру наданнябезоплатноїправовоїдопомоги.

Післяотриманнязверненнядитини, відповідна особа або орган інформуєкерівника закладу освіти у письмовійформі про випадокбулінгу. Керівник закладу освітимаєрозглянутитакезвернення та з’ясувативсіобставинибулінгу.

9. Згідно з КУпАПбулінгучасникаосвітньогопроцесутягне за собою накладання штрафу від 50 до 100 неоподатковуванихмінімумівабовід 20 до 40 годин громадськихробіт. Якщобулінг вчинено групоюосібабо повторно протягом року післянакладенняадміністративногостягнення, штраф становитимевід 100 до 200 неоподатковуванихмінімумівабогромадськіроботивід 40 до 60 годин. Булінг, вчинениймалолітньоюабонеповнолітньою особою, тягне за собою накладання штрафу на батьківабоосіб, якіїхзамінюють.

До повноваженьКомісії належать:

· розгляд та аналізматеріалів за результатами проведеногорозслідування щодоз'ясуванняобставин на підставі заяви про булінг (цькування);

· визначеннясторінбулінгу (цькування), можливих причин та необхіднихзаходів для їхусунення;

· плануваннязаходівстабілізаціїпсихологічногоклімату у колективі, формуванняемпатіїміж сторонами булінгу (цькування) та надання соціальних та психолого-педагогічнихпослуг сторонам булінгу (цькування), в тому числііззалученнямнеобхіднихфахівцівізнаданняправової, соціальної та іншоїдопомогитощо;

· формуваннярекомендацій для педагогічнихпрацівників закладу освітищододоцільнихметодівнавчання та організаціїроботи з малолітнімичинеповнолітніми сторонами булінгу (цькування) та їхніми батьками абозаконнимипредставниками; ​​​​​​

· формуваннярекомендацій для батьківабозаконнихпредставниківмалолітньої чинеповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

Рекомендації до оформлення заяви

1. Подається державною мовою.

2. Чітковказуютьсяпрізвища.

3. Дотриманнявимог до оформленняреквізитів.

4. Не допускативиправлень.

5. Зміст заяви пишеться в довільнійформі.

Зразок заяви

Директору

КЗШ № 15 ім. М.Решетняка

Валентині Шевченко

(прізвище, ім’я, заявни

КонтактниЗаява

Заява

Прошу провести розслідування за фактами випадків булінгу (цькування)

____________________________.

(прізвище, ім’япостраждалого)

Далі в заявінеобхідновказати особу абоосіб, які вчинили цькування та описатидіяння, якіполягають у психологічному, фізичномучиіншомунасильстві над особою і носятьсистемний характер.

_________________ ____________

(дата) (підпис)

Реагування на доведені випадки булінгу

Реагування на доведені випадки булінгу

Порядок реагування на доведенівипадкибулінгу (цькування) в закладіосвіти та відповідальністьосіб, причетних до булінгу (цькування)

1. У деньподання заяви видається наказ по закладу освіти про проведеннярозслідуванняізвизначеннямуповноваженихосіб.

2. Створюєтьсякомісія з розглядувипадківбулінгу (цькування) (далі – Комісія) зі складу педагогічнихпрацівників (у тому числісоціальний педагог), батьківпостраждалого та булера, керівника закладу освіти та скликаєтьсязасідання.

3. Комісіяпротягом 10 днів проводить розслідування та приймаєвідповіднерішення:

– якщоКомісіявизнає, щоцебувбулінг (цькування), а не одноразовийконфліктчи сварка, тобтовідповіднідіїносятьсистемний характер, про цеповідомляютьсяуповноваженіпідрозділиорганівНаціональноїполіціїУкраїни (ювенальна превенція) та Служба у справахдітей;

– якщоКомісія не кваліфікуєвипадок як булінг (цькування), а постраждалий не згоден з цим, то вінможеодразузвернутись до органівНаціональноїполіції Україниіззаявою.

4. РішенняКомісіїреєструються в окремомужурналі, зберігаються в паперовомувигляді з оригіналамипідписівусіхчленівКомісії.

5. Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачізобов’язанівиконуватирішення та рекомендаціїкомісії з розглядувипадківбулінгу (цькування) в закладіосвіти.

Порядок дій керівника у разі вчинення учням правопорушень і злочинів

Порядок дійкерівника у разівчиненняучнями

правопорушень і злочинів

в КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівТаганчанської сільської ради Черкаської області»

1. Керівник закладу (у разіотриманняповідомленнявід сектору ювенальноїпревенції Канівськоговідділуполіції):

 • повідомляєвідділосвітиТаганчанської ОТГ про факт правопорушення, злочину, якийскоївучень закладу;
 • створює наказ про проведенняслужбовогорозслідування за фактом скоєнняучнемправопорушень та злочинів;
 • за результатом роботисоціального педагогашколи, класногокерівника з класнимколективом та педагогами, яківикладають у класі, створює наказ про підсумкипроведенняслужбовогорозслідування за фактом скоєнняучнемправопорушення, злочину;
 • на основі наказу про підсумкипроведенняслужбовогорозслідування за фактом скоєнняучнемправопорушення, злочину разом з соціальним педагогом школи проводитьзасідання ради трудового колективу, за фактом скоєнняучнемправопорушення, злочину (протокол);
 • разом з соціальним педагогомнадаєрекомендації батькам щодовихованнядитини, звернення до іншихспеціалістів (за потребою) / постановка на внутрішкільнийоблік;
 • протягом 3-х днівнадаєматеріалидля відділу освіти Таганчанської ОТГ за підсумкамипроведеноїроботи з учнем, якийскоївправопорушення, злочин та його батьками.

2. Соціальний педагог:

 • після наказу керівника закладу про проведенняслужбовогорозслідування за фактом скоєнняучнемправопорушень та злочинів, складає характеристику на учня та йогосім’ю;
 • проводить індивідуальну роботу з учнем та його батьками;
 • на основіроботи, проведеної з учнем та його батьками, робитьрезультати (звіт, інформація), якікерівник закладу включаєу наказ про підсумкипроведенняслужбовогорозслідування за фактом скоєнняучнемправопорушення, злочину.

3. Класнийкерівник:

 • вносить змінидо планувиховноїроботикласу;
 • складає характеристику на учня та йогосім’ю;
 • залучаєучня до позаурочноїдіяльності, участі у масових заходах, активному життікласу та школи;
 • оформлюєрезультатироботи, проведеної з учнем та його батьками, якікерівник закладу включаєу наказ про підсумкипроведенняслужбовогорозслідування за фактом скоєнняучнемправопорушення, злочину.В.о. директора В.В. Прудка

План заходів щодо запобігання та протидії булінгу

Додаток1

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора

В.В. Прудка

до наказу по школі

від 27.08.2019 р. № 75 а/г

План заходів

щодозапобігання та протидіїбулінгу (цькуванню) в КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Таганчанської сільської ради Черкаської області» та відокремлених (структурних) підрозділах

№ з/п

Перелік

заходів

Термінвиконання

Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційнезабезпеченняпопередженнянасильства та булінгу

1

Підготовка наказу «Про організаціюпревентивноїроботи в КЗ «ЗОШ І-ІІІ ступенів» щодопопередженнявипадків

насильства в освітньомусередовищі»

Вересень 2019

В.о. директора

2

Розробка алгоритму реагування у випадкувиявленнябоулінгу в закладіосвіти та порядку дій у разівчиненняучнямиправопорушень і злочинів.

Вересень 2019

Соціальний педагогЖорняк Н.Л.

3

Наради з різнимикатегоріямипрацівників з питаньпрофілактикибулінгу (цькування):

 • педагогічний персонал;
 • допоміжний персонал;
 • технічний персонал.

вересень

2019

В.о. директора Прудка В.В.

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л.

Завідувач господарством Проценко А.М.

4

Обговорення та прийняття правил поведінки в класах, у разівипадкубулінгу (цькування) з розміщенням правил на сайтішколи

вересень

2019

Класнікерівники, старости класів

(8-11 класів),

Завідувач бібліотекою Балацька С.М.

5

Створення та постійнеоновленнярозділу про профілактикубулінгу (цькування) і розміщеннянормативнихдокументів на сайтішколи

протягом року

Заступник директора з НВР Венець О.О.

Завідувач бібліотекою Балацька С.М.

6

Підготовкаметодичнихрекомендацій для педагогів, батьків, учнів.

жовтень

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л.

7

Розміщенняінформаційнихлистівок в класнихкімнатах з питаньпрофілактикибулінгу (цькування)

вересень

2019

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л.

класнікерівники

5-11 класів

8

Оформленнятематичногошкільного стенду

серпень 2019

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л.

9

Оформленнятематичної папки щодозапобігання та протидіїбулінгу (цькування) в закладі

Впродовж навчального року

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л.

10

Організаціяроботи «поштидовіри» (розповсюдженняінформаціїщодоелектронноїскринькидовіри для інформування про випадкинасилля)

Вересень

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л.

11

Створенняшкільноїслужбипорозуміння

Вересень

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л.

12

Розробка Меморандуму співпраці з батьками

Вересень

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л.

Робота з вчителями та іншимипрацівникамишколи

11

Семінар (практичнезаняття) для вчителівшколи з питаньпротидії гендерному насиллю в шкільномусередовищі на тему: «Поняттяшкільногобулінгу: види, учасники, причини, наслідки»

Весняніканікули

Заступник директора з НВР Венець О.О.

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л.

12

Консультуваннякласнихкерівників за результатами діагностикиучнів

Лютий

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л.

13

Консультуваннякласнихкерівників, вчителів

Протягом року

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л.

14

Інструктивнінаради з питаньпрофілактикибулінгу (цькування) з допоміжним та технічним персоналом

Вересень 2019

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л.

Завідувач господарством Проценко А.М.

Робота з учнями

15

Створеннябазиданихучнівсхильних до деліквентної та девіантноїповедінки

Вересень 2019

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л.

16

Анонімнеанкетуванняучнів 5-11 класів «Опитувальникризикубулінгу»

Жовтень-листопад

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л.

17

Груповедіагностування за методикою дослідженнярівнятривожності (Філіпс) – 5-8 класи

Жовтень-листопад

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л.

18

Груповедіагностування за діагностикиагресивниїх і ворожихреакційА.Басса й А.Дарки – 5-8 класи

Листопад-грудень

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л.

19

Груповедіагностування за методикою «Самооцінкапсихічнихстанів» (Г.Айзенк) 9-11 класи

Листопад-грудень

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л.

20

Груповедіагностування за методикою «Агресивнаповедінка» (Є.Ільїн) 9-11 класи

Листопад-грудень

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л.

21

Проведенняпрактичних занять (годин соціального педагога):

 • Спілкування з однолітками (5-6 класи);
 • Стоп булінг (5-6 класи);
 • Протидіябоулінгу. Правила безпечноїроботи в мережіІнтернет (5-7 класи);
 • Насильство, жорсткаповедінка: формивиявлення, профілактика, допомога (7-8 класи) ;
 • Булінг: щопотрібно знати і як діяти (6-8 класи)
 • Агресивнаповедінка (7-9 класи);
 • Інтерактивнезаняття «Клас без насильства» (6-11 класи);
 • Практичнезаняття «Усвідомлення і саморозкриттясильнихсторінособистості» (7-9 класи);
 • Інтерактивнезаняття «Я+ти+Ми» (7-11 класи);
 • Просвітницькезаняття «Шкільнийбулінг»(10-11 класи)

Протягом року (за окремимграфіком)


Соціальний педагог

Жорняк Н.Л.


Робота з батьками

22

Проведеннятематичнихкласнихбатьківськихзборівщодопрофілактикинасилля в сім’ї та булінгу(цькування) в шкільномусередовищу

Протягом року

Класнікерівники

1-11 класів

23

Консультативний центр для батьків.

Зустріч з представником поліції:

-Права і обов’язкидітей та батьків.

(5-11кл.)

-Правовавідповідальністьбатьків і неповнолітніх.

(5-11кл.)

Грудень

Ю. Друзь

24

Консультаційний центр для батьків:

«Поради батькам, якщодитиназіштовхнулась з насильством»

Протягом року

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л

Моніторингосвітньогосередовищашколи

25

Самооцінка закладу за показникамибезпеки, комфортності та інклюзивності

1 раз на семестр

Адміністраціяшколи

26

Підготовказвіту про виконання плану заходівіззапобігання та протидіїбулінгу (цькування)

Червень

2020

Соціальний педагог

Жорняк Н.Л


В.о. директора В.В. Прудка