Класним керівникам

Папка класного керівника (2018-2019 н.р.)
ПЛАН РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 

Шановні вчителі! До нового навчального року пропонуємо вашій увазі зразок плану виховної роботи в класі (план роботи класного керівника). Тут ви знайдете не тільки перелік тематичних розділів плану, але й численні поради, методичні матеріали, теоретичні відомості, перелік нормативних документів тощо. Впевнені, що зразок плану в повній мірі«, частково стане у нагоді класному керівнику будь-якого класу і може бути використаний  як рекомендована основа плану на рівні школи.
Структура плану

I розділ. Теоретичні основи виховної роботи з класом. Аналіз виховної роботи за минулий рік

II розділ. Відомості про учнів.

III розділ. Завдання та проблемні питання в роботі з класом

IV розділ. Діагностика виховання

1. Соціально-педагогічний паспорт.

2. Позитивні та негативні риси характеру.

3. Діагностика темпераменту.

4. Соціально-психологічні характери­стики учнів.

5. Картка вивчення психологічних осо­бливостей учнів.

6. Вивчення обдарованості особистості школярів.

7. Діагностика громадянської вихованості школярів.

8. Визначення рівня вихованості учнів класу.

9. Орієнтована схема складання психолого-педагогічної характеристики особистості.

10. Превентивне виховання, психологічні аспекти попередження та корекції по­ведінки неповнолітніх.

11. Орієнтована схема складання психолого-педагогічної характеристики учня, схильного до правопорушень. Облікова картка важковиховуваного учня.

12. Діагностика виховної можливості клас­ного колективу.

V розділ. Психолого-педагогічна характеристика класу

1. Орієнтовна схема психолого-педагогічної характеристики.

2. Характеристика 9-Б класу 2006—2007 н. р.

VI розділ. Планування виховної роботи

1. Календарне планування роботи з класом.

2. Індивідуальна виховна робота.

3. Корекція відхилень у поведінці учнів Індивідуальна робота з невстигаючими та схильними до правопорушень учнями.

4. Робота з обдарованими дітьми.

5. Профорієнтаційна робота з учнями.

6. Планування інструктажів з безпеки життєдіяльності, з протипожежної без­пеки, цивільної оборони таз вивчення правил дорожнього руху.

Планування роботи під час канікул.

VII розділ. Робота з батьками

1. Психолого-педагогічні основи роб з батьками.

2. Батьківський комітет. Планування роботи батьківського комітету.

3. Орієнтована тематика психолого-педагогічного всеобучу батьків у -5—11-класах.

4. Орієнтована тематика батьківських зборів у 5-11 -х класах.

5. Календарне планування роботи з бать­ками.

VIII розділ. Нормативні документи, література

І розділ. Теоретичні основи виховної роботи з класом

«Справжня суть виховної роботи поля­гає зовсім не в ваших розмовах з дитиною, не в прямому впливі на дитину, а в організації життя дитини.» . Макаренко)

Сучасна нормативно-правова база, концеп­ції розвитку школи України, національної системи виховання вимагають оновлен­ня виховного процесу, перебудови роботи класного колективу, плекання наці­ональної самосвідомості. Це все за­лежить від класного керівника.

Класний керівнику своїй роботі керу­ється Конституцією України, Націо­нальною доктриною розвитку освіти України, Конвенцією про права дитини, Законами «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчи­ми та нормативно-правовими актами України, Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (наказ МОН України від 06.09.2000 р.), регіональ­ними програмами, нормативно-право­вими актами.

Класний керівник — це особа, яка здій­снює корекцію всіх виховних впливів на учня і класний колектив яку школі, так і в позашкільній діяльності.

Виховання дитини — це не лише систе­ма цілеспрямованого і планомірного формування світогляду, переконань, почуттів, волі й характеру, потреб, здібностей, але й адаптація її в соці­альному середовищі та відбиття його характерних ознак у світогляді, по­ведінці, повсякденній діяльності та відносинах особистості з оточуючим середовищем.

Розвиток творчої ініціативи та ак­тивності особистості відбувається тоді, коли класний керівник і його вихователь діють разом, об'єднуючись спільною метою, спільними життєвими турботами і будують свої відносини на основі співробітництва та довіри.

Всебічний розвиток та становлен­ня особистості дитини являє собою довготривалий процес накопичення кількісних та якісних змін за різними параметрами.

Педагогічний такт — це вміння знайти підхід до дитини. Його суть полягає у використанні різноманітних методів впливу, які засновані на індивідуаль­ному підході до дитини, що враховує її вікові та індивідуальні особливості.

Основні функції класного керівника:   .

1. Організаторська: планування і координація виховної роботи з кла­сом; надання допомоги учнівської організації класу; встановлення зв'язків з учнівським та педаго­гічним колективами, батьками, громадськістю; забезпечення єд­ності вимог до учнів, ведення документації в класі; сприяння роз­витку самоврядування в колективі; організація процесу виховання  спільно з учнями, враховуючи їх інтереси.

2. Аналітико-узагальнююча: на основі вивчення та розвитку індивідуально-психологічних осо­бливостей учня сприяння розвитку творчого потенціалу кожної особистості.

3. Координаційно-інформаційна: забезпечення узгодженості ро­боти учнівського, педагогічного та батьківського колективів.

4. Психолого-гігієнічна: встановлення довірливого контакту з вихованцями; зняття психічного напруження в учнівському колективі.

5. Стимулючо-гальмівна: активізація чи гальмування учнівської діяльності залежно від її спрямованості допомога у встановленні міжособистісних відносин у колективі.

Функціональні (посадові) обов'язки клас  класного керівника:

      1. Класний керівник планує, організовує і проводить виховну та культурно-масову позаурочну діяльність з учнями. Сприяє становленню їх як особистостей, створює умови для розвитку їхніх здібностей, талантів.

     2. Вивчає індивідуальні особливості, інтереси, нахили учнів, їхнє ставлення до навчання, праці громадських доручень, організовує і проводить батьківські збори.

3. Постійно утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, стриманості, працелюбності.

4. Розвиває пізнавальні інтерес учнів, залучає їх до гуртків технічної і художньої творчості.

5. Дотримується педагогічної етики поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства запобігає шкідливим звичкам пропагує здоровий спосіб життя ;

6. Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру.

7. Несе особисту відповідальність за дотримання правил техніки безпеки, норм санітарії та гігієни у приміщенні школи.

8. Щоденно перевіряє відвідування учнями занять.

9. Виховує повагу до людей, куль­турно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навко­лишнього середовища. Організує лекції, бесіди, диспути, зустрічі, перегляд телепередач та ін.                                                                                                                                                                    

10. Спрямовує роботу і надає допо­могу органам учнівського само­врядування. Забезпечує належне щоденне чергування учнів у класі та чергування класу по школі.

11. Систематично, відповідно до гра­фіка, затвердженого директором школи, проводить інформацій­но-просвітницькі, виховні, позакласні заходи.

12. Разом з батьками забезпечує що­денне відвідування занять учнями у шкільній формі встановленого зразка.

Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник:

•/ Класний журнал.

• Особові справи учнів.

• Табелі успішності учнів.

• План виховної роботи.

• Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів.

• Розробки сценаріїв виховних за­ходів.

• Тека психолога-педагогічних спо­стережень.

• Щоденник роботи з «важкими» учнями.

• Протоколи батьківських зборів.

• Матеріали щодо запобігання ди­тячому травматизму, бесіди з пра­вил дорожнього руху, облік про­ведення інструктажів з безпеки життєдіяльності.

• Літопис або фотодокументи клас­них справ.

Циклограма класного керівника

Щоденно:

1. Робота з тими, хто запізнюється, та виявлення причин відсутності учня.

2. Організація харчування учнів.

3. Організація чергування учнів.

4. Індивідуальна робота з учнями.

5. Контроль за зовнішнім вигля­дом.

Щотижня:

1. Перевірка щоденників.

2. Проведення заходів за планом.

3. Робота з батьками за планом.

4. Робота з вчителями предметниками.

5. Зустрічі з психологами або мед­сестрою, психолого-педагогічні спостереження.

Щомісяця:

1. Відвідування уроків класу.

2. Консультації психологів стосовно важковиховуваних дітей.

3. Збирання коштів на потреби класу.

4. Зустрічі з батьками за планом.

5. Нарада щодо планування робо­ти.

Один раз на семестр:

1. Оформлення класного журналу.

2. Семінар класних керівників.

3. Аналіз виконання плану, корекція.

4. Проведення батьківських зборів, засідання батьківського комітету.

Один раз на навчальний рік:

1. Оформлення особових справ.

2. Аналіз роботи та складання плану виховної роботи.

3. Статистичні дані.

4. Проведення відкритого виховного заходу.

Пріоритетні напрями діяльності класного керівника

• Перебудова змісту виховання, ключовими поняттями якого є людяність, милосердя, добро­та, чесність, порядність.

• Виразна роль загальнолюдських цінностей та загальнолюдської моралі.

• Гуманізація відносин, цілісність виховного процесу.

• Вивчення учнів, учнівських ко­лективів та об'єднань. -

• Організація виховання та згурту­вання учнівських колективів.

• Організаційно-педагогічна діяльність щодо забезпечення життє­діяльності класного колективу.

• Розвиток особистості, її творчого потенціалу.

• Робота з батьками, індивідуальний вплив.

Зміст роботи класного керівника

• Вивчення учнів.

• Об'єднання учнів у колектив.

• Співпраця з дитячими та моло­діжними організаціями.

• Робота з батьками та громадські­стю.

• Співпраця з культурно-освітніми та позакласними установами.

• Співпраця із шкільним психоло­гом.

• Організація виховної діяльності: пізнавальної, трудової, худож­ньо-естетичної, суспільно-гумані­тарної, фізкультурно-оздоровчої, ціннісно-орієнтовної.

• Індивідуальна робота з учнями.

• Побудова системи виховної ро­боти в класі.

• Співпраця з вчителями предметниками щодо дотримання єдиних педагогічних вимог у класі.

Пам'ятка щодо проведення виховних годин /

Мета проведення:

• вивчити індивідуальні особливо­сті учнів під час неформального спілкування;

• пізнавати інтереси учнів, розуміти їхні переживання та мотиви по­ведінки;

• обговорювати поточні події класу, району, держави.

Форма проведення:

• вільне спілкування вчителя з учня­ми;

• бесіди на заплановані теми;

• обговорення актуальних статей із газет;

• обговорення кінофільмів, книжок, вистав;

• зустріч із цікавими людьми;

• усні журнали;

• засідання прес-клубу;

• виступи учнівських лекторських груп;

• дискусії;

• години спілкування;

• тренінги;

• екскурсії;

• аполітичне інформування учнів.

 

Виховна система класу

Виховна система класуспосіб організації життєдіяльності та виховання членів класного співтовариства, що ста­новить цілісну й упорядковану сукупність взаємодіючих компонентів і сприяє розвитку особистості та колективу. Всі компоненти виховної системи підпорядковуються головній педагогічній ідеї — створенню необхідних умов для самовизначення і самореалізації особистості учня та вчителя.

 

ĉ
Таганча школа,
22 січ. 2014 р., 05:40
ĉ
Таганча школа,
22 січ. 2014 р., 05:35
ĉ
Таганча школа,
22 січ. 2014 р., 05:35
ĉ
Таганча школа,
22 січ. 2014 р., 05:36
ĉ
Таганча школа,
22 січ. 2014 р., 05:38
ĉ
Таганча школа,
22 січ. 2014 р., 05:37
Comments